Biodynamisk vingård i Napa Valley, Kalifornien
Biodynamisk vingård i Napa Valley, Kalifornien

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är idag indelade i växtskyddsmedel och biocidprodukter. Det är generellt sett marknadsföringen som styr om en produkt är att anse som ett bekämpningsmedel eller inte. De senaste åren har det kommit nya EU-förordningar som reglerar t.ex. godkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter. För växtskyddsmedel och biocidprodukter finns det särskilda krav på klassificering och märkning, utöver de krav som finns i CLP.

Vi har lång erfarenhet av arbete med bekämpningsmedel, bland annat från arbete med utvärdering av enskilda bekämpningsmedelssubstanser på Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedel

Vi har hjälpa till ansökan om godkännande av växtskyddsmedel.

Vi kan också upprätta säkerhetsdatablad för produkterna.

Biocidprodukter

Vi kan hjälpa till med ansökan om godkännande för biocidprodukter.

Vi kan liksom för växtskyddsmedel, även upprätta säkerhetsdatablad för biocidprodukter.