Klassificering och märkning - CLP

Klassificering av kemiska ämnen och blandningar är förmodligen det viktigaste steget i arbetet med en säker kemikaliehantering. En väl utförd klassificering är nödvändig för att kunna upprätta ett bra säkerhetsdatablad.

Klassifceringen av ingående ämnen i en blandning styr den slutliga klassificeringen av blandningen. Vilka farliga egenskaper som tilldelas en blandning styr t.ex. produktval, riskbegränsningsåtgärder, eventuellt förpackningsstorlek för transport av farligt gods m.m.

Följande ingår när du beställer ett uppdrag av oss:
- Identifiering av samtliga redovisade ingående ämnen i en blandning
- Vid misstanke om att farliga ämnen inte är redovisade i t.ex. ett säkerhetsdatablad tar vi kontakt med leverantör
- Kontroll av om varje enskilt ämne: har en harmoniserad klassificering/är anmält enligt CLP/är registerat enligt Reach/är ett SvHC ämnet/är reglerat med tillstånd eller begränsning enligt Reach
- Om ämnet är registrerat enligt Reach, går vi igenom den dokumentation som ligger som underlag för att kontrollera registrantens klassificering av ämnet
- Om ämnet inte återfinns i någon av Echas databaser, genomför vi noggranna sökningar på publika databaser på Internet, eventuellt kontakt med leverantör

Vi har en lång erfarenhet av klassificering av ämnen och blandningar, såväl på Kemikalieinspektionen (bl.a. inom Nordiska Ministerrådets arbete), som konsult åt företag inom en rad branscher.