Miljöfarlig verksamhet - ansökan och MKB

Vi kan upprätta såväl anmälan som ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

En ansökan är en omfattande process och omfattar i regel en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning. Till miljökonsekvensbeskrivningen biläggs i regel ett antal olika utredningar och dokument som t.ex. en miljöriskbedömning av verksamheten.

Vi kan fungera som projektsamordnare för ansökningsförfarandet och upprätta ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Vi kan också genomföra miljöriskbedömning av hela eller delar av verksamheten.

En ansökan innehåller i regel också ett förslag på kontroll av verksamheten. Vi kan upprätta ett sådant förslag eller kontrollprogram med rutiner för att följa upp de delar av verksamheten som anses ha miljöpåverkan. Detta sker kopplat till verksamhetens  egenkontroll.

En fungerande egenkontroll är kostnadseffektivt för företaget och minskar belastningen på miljön
En fungerande egenkontroll är kostnadseffektivt för företaget och minskar belastningen på miljön