Riskbedömningar av hela eller delar av verksamheten är centrala för en sund och säker verksamhet, såväl ur arbetsmiljö som miljösynpunkt. Därför finns det också krav på riskbedömningar arbetsmiljö- och miljölagstiftning, liksom i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Även i Reach-förordningen finns krav på en viss form av riskbedömning vid t.ex. registrering av kemiska ämnen.

Riskbedömningarna ska genomföras regelbundet. Hur ofta man ska genomföra en riskbedömning beror helt på verksamhetens storlek, komplexitet, farliga zoner, miljöpåverkan etc. En mycket viktigt avslutande steg i riskbedömning är att den kommuniceras inom, och i vissa fall, utom verksamheten

Vi kan genomföra riskbedömningar av hela eller delar av verksamheten ur såväl arbetsmiljö- som miljösynpunkt.