Vi kan upprätta säkerhetsdatablad åt tillverkare och leverantörer. Vi vill att våra säkerhetsdatablad ska ge ett kompetent underlag för produktval, riskbedömning och riskhantering på arbetsplatsen. Det kan vara ett säkerhetsdatablad från en utländsk leverantör, eller direkt från ett recept.

Vi har en lång erfarenhet av arbete med säkerhetsdatablad från ett stort antal företag inom ett flertal branscher. Sedan närmare tjugo år har vi också utbildat andra som ska granska eller upprätta säkerhetsdatablad. Vi håller en hög kvalitet i våra produkter och målet är att våra kunder ska kunna känna sig säkra i kontakten med sina kunder eller med myndigheter. Vi kan översätta, omarbeta och anpassa säkerhetsdatablad för den svenska, engelska, danska, finska, och norska marknaden.

Följande ingår när du beställer ett uppdrag av oss:
- En klassificering enligt CLP efter fastställda rutiner
- Kontroll av hygieniska gränsvärden, relevanta DNEL- och PNEC-värden
- Klassificering av avfall enligt avfallsförordningen
- Klassificering enligt farligt gods-reglerna
- I övrigt en korrekt och relevant information enligt Reach-förordningen

Det är sällan som en "snabb" översättning till svenska av en utländsk leverantörs säkerhetsdatablad som motsvarar kraven i Reach. Relevanta underlagsdata till klassificeringarna, hygieniska gränsvärden samt andra kontrollparameterar som t.ex. PNEC och PEC för arbetsmiljön och den yttre miljön m.m. saknas ofta eller är bristfälliga. Det går helt enkelt inte att bara kopiera informationen i ett annat säkerhetsdatablad på marknaden.

Säkerhetsdatabldet är ofta det enda dokumentet som användaren har inom ramen för företagets egenkontroll. Inom ramen för användarens egenkontroll kan vi också granska säkerhetsdatablad och upprätta kemikalieförteckningar, samt baserat på resultet från en sådan granskning även genomföra en riskbedömning och föreslå lämpliga riskhanteringsåtgärder.

Hur gammalt får ett blad vara?

Säkerhetsdatabladet måste alltid följa gällande regler, men det finns dock inga allmänna krav på hur gammalt ett säkerhetsdatablad får vara.

Stöd i tillsyn

Vi deltar inte sällan vid tillsynsbesök hos våra kunder. Det kan vara en stor fördel om man själv inte har detaljerad kunskap om lagstiftningen.

Detta kan du läsa mer om under fliken Övriga tjänster.

Tillverkare och importörer har ett stort ansvar

Tillverkare och leverantörer har ansvar för att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt. Informationen ska regelbundet ses över. Viktig risk- och skyddsinformation kan behöva revideras. Mottagaren måste dock granska och värdera informationen, samt kontrollera att den egna användningen överensstämmer med den angivna användningen i säkerhetsdatabladet.