Säkerhetsrådgivare

Företag som transporterar farligt gods eller på annat sätt direkt deltar i transporten genom lastning eller lossning, ska med vissa undantag ha tillgång till en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har en särskild utbildning inom den lagstiftning som reglerar transport av farligt gods, samt kunskaper i vilka risker som olika typer av farligt gods kan utgöra. Säkerhetsrådgivaren genomgår en examination vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Detta gäller i 5 år.

Säkerhetsrådgivaren har långtgående uppgifter beroende på verksamhetens art. Allmänt sett ska säkerhetsrådgivaren under verksamhetsledningens ansvar verka för att skador i samband med transporterna förebyggs.

Vi kan fungera som säkerhetsrådgivare till företag.