Kraven gäller alla i leverantörskedjan

Kemikalilagstiftningen reglerar både kemiska ämnen, kemiska blandningar och varor som är behandlade med eller innehåller kemiska ämnen. Alla produkter ska vara säkra för användaren.
 

Kontroll av kemiska ämnen i varor är centralt för att minska exponeringen av farliga ämnen
Kontroll av kemiska ämnen i varor är centralt för att minska exponeringen av farliga ämnen

Långtgående krav på information om kemiska ämnen

Innan man får sälja eller på annat sätt göra ett kemiskt ämne eller en kemisk blandning tillgänglig på marknaden genom försäljning eller som varuprov etc., måste man undersöka om produkten är farlig. Om produkten är farlig ska den ha en särskild s.k. farlighetsmärkning på förpackningen. Det finns även krav på att förpackningar ska vara säkra för t.ex. barn och synskadade, och det finns även särskilda krav för vissa farliga kemikalier. Detta brukar gemensamt kallas för Klassificering och märkning.

Om man säljer kemikalier till yrkesmässiga användare ska man för alla farliga produkter, samt i vissa andra fall, lämna en särskild risk- och skyddsupplysning, ett s.k. säkerhetsdatablad.

Den som säljer kemikalier med eget namn på förpackningen, ska dessutom, beroende på mängd, också lämna uppgifter om produkten och försälljningen till Kemikalieinspektionen, en s.k. produktanmälan.

Lagstiftningen reglerar som också kemiska ämnen i varor, och det finns därför också vissa krav på att lämna upplysningar om kemiska ämnen i varor.

Säljer man bekämpningsmedel så som växtskyddsmedel eller biocidprodukter krävs ett särskilt godkännande från Kemikalieinspektionen innan man får sätta produkten på marknaden.

Kosmetika regleras i en särlagstiftning och därför gäller särskilda regler för sådana produkter.