Säker hantering

Hantering av kemiska ämnen och blandningar omfattar t.ex. blandning, formulering eller lagring av kemikalier, eller produktion av en vara där kemiska ämnen ingår. Utgångspunkten i all kemikalierelaterad lagstiftning är att hanteringen ska vara säker både för arbetstagare, miljön och konsumenter.
Generellt sett ska det därför i alla verksamheter finnas system som säkerställer att hanteringen är säker. Detta kallas för egenkontroll eller internkontroll.

Genomgång av säkerhetsdatablad, kemikalieföreteckning och riskbedömningar är tre viktiga åtgärder i verksamhetens egenkontroll
Genomgång av säkerhetsdatablad, kemikalieföreteckning och riskbedömningar är tre viktiga åtgärder i verksamhetens egenkontroll

Verksamhetsgenomgång och rutiner

Egenkontrollen bör omfatta hela kedjan från inköp till färdig produkt och avfall. Hanteringen av vissa kemiska ämnen eller blandningar kan också vara förbjuden eller begränsad. Annan användning kräver kanske särskild anmälan eller tillstånd. Likaså kan förvaring av vissa kemikalier vara särskilt reglerad.

Om du inte redan har en väl fungerande egenkontroll, där du känner till dina skyldigheter - och rättigheter - enligt lagstiftningen, samt eventuella brister i verksamheten, rekommenderar vi att det genomförs en inledande utredning av verksamheten. Vår roll som konsult kan vara att gå igenom hela eller delar av verksamheten för att se att företaget har vidtagit nödvändiga åtgärder enligt kraven i lagstiftningen. Den erfarenhet som vi har från myndighetstillsyn är därför mycket värdefull vid all typ av revision. Efter avslutad genomgång lämnar vi förslag på åtgärder.

Vi kan också granska den risk- och skyddsinformation som företaget får från sin leverantör (t.ex. säkerhetsdatablad) och upprätta en kemikalieförteckning. Att granska säkerhetsdatabladen och i synnerhet s.k. utökade säkerhetsdatablad eller e-sds, är särskilt viktigt för både arbetstagares säkerhet och för den yttre miljön. Kunskap om risker är tydligt reglerat i både miljöbalken och i annan lagstiftning.

Vid all hantering av kemikalier ska även en riskbedömning genomföras. Hur omfattande en riskbedömning är beror på ett antal olika faktorer. Riskbedömningen ska dokumenteras. Vi utför riskbedömningar inom arbetsmiljö och yttremiljö s.k. miljöriskbedömningar.

Beroende på en verksamhets storlek och komplexitet, kan man behöva rutiner för kemikaliearbetet. Vi kan upprätta fungerande rutiner för alla delar av verksamheten. Detta kan ske inom ramen för ett miljöledningssystem eller inom ramen för den egenkontroll som regleras i lagstiftningen.