Tillverkning och industriell verksamhet

Den som bedriver tillverkning berörs i regel av ganska mycket lagstiftning på miljö- och kemikalieområdet.

Generellt sett är all tillverkning av varor eller kemiska produkter att anse som miljöfarlig verksamhet, och omfattas av miljöbalken och dess tilllämpningsordningar. Alla verksamheter utom mycket små verksamheter, omfattas av en s.k. anmälan eller tilltånd. Det gäller även ändringar av redan befintliga verksamheter. En anmälan är ett förenklat förfarande och lämnas in till tillsynsmyndigheten. Större verksamheter, eller verksamheter med en specifik miljöpåverkan, omfattas i regel av tillstånd. En ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet tar vanligtvis avsevärda resurser i anspråk. Såväl upprättandet av ansökan som handläggning av den tar ofta lång tid, varför en ansökan måste planseras noga. Å andra sidan ger ett tillstånd att bedriva verksamhet på en vissa plats under givna förutsättningar en trygghet för företaget. I miljöprövningsförordningen framgår t.ex. vilka verksamheter och åtgärder inom en befintlig verksamhet som omfattas av anmälan respektive tillstånd.

Tillverkning av kemikalier

Tillverkning av kemiska blandningar omfattas i regel av anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.
Företag som tillverkar kemiska ämnen och varor som innehåller kemiska ämnen eller är behandlade med kemiska ämnen, omfattas också av den s.k. CLP- eller Reach-förordningen. Detta innebär bl.a. att företaget måste göra en anmälan enligt CLP, alternativt lämna in en registering enligt Reach för ett visst enskilt kemiskt ämne vid vissa mängder.

Du som tillverkar kosmetika kan se vidare under fliken Kosmetika.

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö, innebär stora utmaningar för företag som tillverkar kemiska produkter, eller varor som är behandlade med eller innehåller kemiska ämnen, att byta ut farliga ämnen som mindre farliga alternativ och att minska utsläppen till miljön
Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö, innebär stora utmaningar för företag som tillverkar kemiska produkter, eller varor som är behandlade med eller innehåller kemiska ämnen, att byta ut farliga ämnen som mindre farliga alternativ och att minska utsläppen till miljön